Cevheratül Kemal Sığası Türkçe Arapça Okunuşu Manası & Faziletleri

Cevheratü'l-kemâl fi medhi Seyyidi rical (erlerin efendisinin methiyesi hakkında en mükemmel bir mücevher)" şeklinde adlandırılan bu salât-u selâmı Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) kendisiyle yakazaten (uyanıkken) görüşerek büyük kutup Ebu'l-Abbas Ahmed et-Ticânî (Kuddise Sirruhu) ya yazdırmış ve bu salâtü selâma ait bir takım fazilet ve hususiyetleri bizzat Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) mana âleminde kendisine açıklamıştır.

Cevheratül Kemal Sığası Arapça Okunuşu

Cevheratül Kemal Sığası Türkçe Manası

"Ey Allah! (Yaratıkların yokluktan varlığa çıkmasına sebep oluşu ve Allah-u Te'âlá'nin rahmetinin kullara ulaşmasına vesile olması hasebiyle) Rabbani rahmetin ta kendisi olan zâta, tüm anlayış ve manaların merkezini kuşatmış ve (Allah-u Te'âlâ'nın tüm isim ve sıfatlarının) hakikat (in)e erişmiş o biricik yakuta, insana ait (bugüne ka- dar meydana çıkmış ve bundan sonra çıkacak) tüm oluşumların (aydınlatıcısı olan) nuruna, o Rabbânî hakkın (ve dinde açıklanan hükümlerin) sahibine, denizler (gibi olan büyük âriflerin kalplerin)den ve kaplar (gibi olan umumi velilerin kalplerin)den (Al- lâh-u Te'âlâ'ya) yönelmiş olan herşeyi doldur(up rahmete kandır)acak (kadar) bol (feyiz ve) rahmet bulutlarıyla birlikte (görülen) o en parlak şimşeğe ve mekan âle- mindeki tüm mekanları kuşatıcı olan bütün cihanı kendisiyle doldurduğun o parlak nuruna salât-ü selâm eyle.

Ey Allah Hakkın (hakikatin ve adaletin) ta kendisi olan zâta, (Allah-u Te'âlâ'nın özel tasarımı olmaları hasebiyle çok yüksek konumda olan) tüm hakikatlerin (ilim ve marifetlerin, sırların ve feyizlerin) Arşlarının (en yüksek zirvelerinin) kendisinden tecelli ettiği (açığa çıkıp göründüğü) o zâta, tüm marifetlerin (peygamberler başta olmak üzere tüm kutuplara, sıddıklara ve velilere akıtılan manevi ilimlerin kendisin- den fışkırdığı) pınarına, o Senin (rizana ulaşmak için geçilmesi gereken) noksansız ve dosdoğru yoluna salât-ü selâm eyle.

Ey Allah! Hakkın (sifatlarıyla değil de) Hak (olan öz zatı) ile tecellisi (neticesinde var) olan zata, o (tüm sırları, ilim ve marifetleri, Allah-u Te'âlâ'nın zâtına, sıfatlarına, İsimlerine ve fillerine ait olan tüm tecellileri, feyizleri ve fetihleri kendisine toplamış olması hasebiyle) en büyük hazineye, (onun Hakikat-i Muhammediye'sini yaratmak İstediğin zaman) Senden yine Sana yönelen o tecelliye (mazhar olarak daha önce kimse tarafından bilinmeyen ve zikredilmeyen yüce zâtının bilinmeyi arzu etmesi- yle meydana gelen o muhabbet nuruna), o (gizli uluhiyyet sırrının) tilsimli nurunun kuşatmasın(in maddî âlemdeki sureti ve zuhurun)a salát-ü selâm eyle.

Allah-u Te'âlâ ona, Ehl-i Beyt'ine öyle bir salât ile salât eylesin ki, o salát vesilesi- yle onu bize tarif eylesin (hakkıyla tanıtsın). Amin!"

Cevheratül Kemal Sığası Türkçe Okunuşu

Allâhümme salli ve sellim alâ aynirrahmetirrabbâniyyeh, vel yâqûtetil mütehaqqıqatil hâitati bi merkezil fuhûmi vel meânî. Ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemî. Sâhibil haqqirrabbânî. El-berqil estai bi müzûnil erbâhil mâlieti likülli mütearridım-minel buhûri vel evânî. Ve nûrikellâmi-illezî mele'te bihî kevnekel hâita bi emkinetil mekânî. Allâhümme salli ve sellim alâ aynil haqqilletî tetecellâ minhâ urûşül haqâiq. Aynil meârifil aqvam, sıratıkettâmmil esqam. Allâhümme salli ve sellim alâ tal-atil haqqi bil haqq, el-kenzil a'zam. ifâdatike minke ileyk, ihâtatinnûril mutalsem. Sallallâhu aleyhi ve alâ âlihî salâten tüarrifünâ bihâ iyyâh.

Cevheratül Kemal Sığası Faziletleri Ve Tilâvet Esnasında Riayet Edilmesi Gereken Şartlar:

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook