Salavatı Beşairul Hayrat Duası Faziletleri Arapça Türkçe Okunuşu

Abdulkadir geylani hazretlerinin yazdığı
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat duasını sizlere paylaşıyoruz. Bu duanın çok büyük faziletleri olduğunu okuyanın dasının muradının kabul olacağı faziletletlerinde bulunmaktadır. Faziletlerini aşağıya eklediğimiz cübbeli ahmet hocanın videosunu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Faziletleri (Video)Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 1

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 2
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 3
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 4

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 5
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 6
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 7
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 8
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 9

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 10

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 11
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 12

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Sayfa 13
Salavat-ı Beşairu’l Hayrat Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim 
Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahümme salli ve sellim alâ 
seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil mü’minîne bimâ 
kâlâllahül azîm: 
(Ve beşşiril mü’minîn.) (Ve ennallahe lâ yudîu ecrel mü’minîn.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lizzakirîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Fezkurunî ezkurküm.) (Üzkürullahe zikren kesiren. Ve 
sebbihuhu bükraten ve esilen. Hüvellezî yusallî aleyküm ve 
melaiketühü liyuhriceküm minezzulumâti ilânnuri ve kâna bil 
mü’minîne rahîmen. Tahiyyatühüm yevme yelkavnehü selamün 
ve eaddelehüm ecren kerimen.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lil amilîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ennî laudîu amele amilin minküm min zekerin evünsâ.) (Ve men 
amile salihan min zekerin evünsâ ve hüve mü’minun feülâike 
yedhulunel cennete yurzakune fihâ bigayri hisâbin.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lil evvâbîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Feinnehu kâne lil evvâbîne gafuren.) (Lehüm mâyeşâune inde 
rabbihim zalike cezâul muhsinîn.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri littevvâbîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(İnnallahe yuhibbut tevvabîne ve yuhibbul mütetahhirîn.) (Ve 
hüvellezî yekbelut tevbete an ibâdihi ve ya’fu anisseyyiati.)

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmuhlisîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Femen kâne yercû likâe rabbihi felya’mel amelen salihan vela 
yüşrik biibâdeti rabbihi ehaden.) (Muhlisîne lehüddîn.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmusallîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Veekimissalâte innessalâte tenha anilfehşâi velmünkeri.) 
(Ekimissalâte ve’mur bilma’rufi venha anil münkeri vesbir alâ mâ 
esabeke inne zalike min azmil umuri.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilhâşiîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Vestainu bissabri vessalâti ve innehâ lekebiratün illa alâl haşiîne. 
Ellezîne yezunnune ennehum mülâku rabbihim ve ennehum 
ileyhi raciun.) (Ellezîne yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve alâ 
cunubihim ve yetefekkerune fî halkissemâvati vel ardi rabbenâ 
mâ halakte haze bâtilen subhaneke fekınâ azabennâri.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lissâbirîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(İnnemâ yüveffessâbirune ecrehüm bigayri hisâbin.) 
(Ülâikellezîne hedahümüllahü ve ülâike hüm ulul el bâb.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilhâifîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Velimen hâfe mekâme rabbihi cennetâni.) (Ve emmâ men hâfe 
mekâme rabbihi venehennefse anil hevâ. Fe innelcennete hiyel 
me’va.)

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmüttakîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve rahmeti vesiat külle şeyin feseektubuhâ lillezîne yettakune 
ve yu’tunezzekâte vellezînehum biayetinâ yü’minune. Ellezîne 
yettabiunerrasulennebiyyel ümmiyye.) (Lehüm cezaâüddi’fi bimâ 
amilu vehüm fîl ğurufâti âminun.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmühbitîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve beşşiril mühbitîne. Ellezîne iza zükirâllahü vecilet 
kulûbühüm.) (Vellezîne yü’tune mâ atev ve kulûbühüm veciletün 
ennehüm ilâ rabbihim raciun.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lissabirîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve beşşirissâbirîne. Ellezîne izâ esâbethüm müsîbetün kâlu innâ 
lillahi ve innâ ileyhi râciune. Ülâike aleyhim salavatün min 
rabbihim ve rahmetün ve ülâike hümül mühtedun.) (İnnî 
cezeytühümül yevme bimâ sabarû ennehüm hümül fâizun.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilkâzimîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Vel kâzimînel ğayze vel âfîne aninnâsi vallahü yühibbul 
muhsinîn.) (Femen afâ ve aslaha feecruhü alâllahi innehü la 
yühibbuzzalimîn.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lil muhsinîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve ehsinu innallahe yuhibbul muhsinîn.) (Men câe bil haseneti 
felahü aşrü emsâlihâ vemen câe bisseyyiati felâ yucza illâ 
mislehâ vehüm lâ yüzlemun.)

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmütesaddikîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve entesaddakû hayrün leküm inküntüm ta’lemun.) (İnnallahe 
yeczil mütesaddıkîn.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmünfikîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve mimmâ razaknâhüm yünfikun.) (Vemâ enfaktüm min şey’in 
fehüve yühlifühü.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilşâkirîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Veşkürü ni’metallahi inküntüm iyyâhu ta’budun.) (Lein şekertüm 
laezîdenneküm velain kefertüm inne azâbî leşedidun.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lissâilîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Feinnî karîbun ucîbu da’veteddâi izâ daânid unî estacib leküm.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lissâlihîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ennel arda yerisuhâ ıbâdiyes sâlihûn.) (Ülâike hümül vârisune. 
Ellezîne yerisunel firdevse hüm fîhâ hâlidûn.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmusallîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(İnnallahe ve melâiketühü yusallune alennebîyyi yâ 
eyyühellezîne amenu sallü aleyhi ve sellimu teslimen.) (Yü’tikum 
kifleyni min rahmetihi ve yec’al leküm nûren temşune bihi ve 
yağfir leküm vallahü ğafürün rahîmun.)

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmübeşşirîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve beşşirillezîne âmenu ve amilussâlihâti.) (Lehümül büşrâ fîl 
hayâtid dünyâ ve fil âhireti lâ tebdîla likelimâtillahi zâlike hüvel 
fevzul azîm.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lil fâizîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Vemen yütiillahe ve rasulehu fekad fâza fevzân azîman.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lizzahidîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Elmâlu velbanune zînetül hayâtid dünyâ vel bâkiyâtüssâlihâtü 
hayrün inde rabbike sevâben ve hayrün amelen.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilümmiyyîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Küntüm hayra ümmetin uhricat linnâsi te’murune bilma’rufi ve 
tenhevne anil münkeri.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmustafeyne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Sümme evrasnâl kitâbellezînestafeynâ min ibâdînâ feminhüm 
zâlimun linefsihi ve minhüm muktesiddun ve minhüm sâbikun 
bil hayrâti biiznillahi zâlike hüvel fadlül kebîru.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmüznibîne bimâ kâlâllahül azîm:

(Kul yâ ibâdiyellezîne esrafü alâ enfüsihim lateknetû min 
rahmetillâhi innellâhe yağfiruzzunube cemiân innehü hüvel 
ğafururrahîm.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lil mustağfirîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(Ve men ya’mel suen evyezlim nefsehu sümme yestağfirillâhe 
yecidillâhe ğafuren rahîmen.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmukarrebîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(İnnellezîne sebakat lehüm minnâl hüsnâ ülâike anhâ müb’adune. 
La yes’maune hasîsehâ vehüm fî mâştehet enfüsühüm hâlidune. 
La yahzünühümül fezaül ekberu ve tetelekkâhümül melâiketü 
hâzâ yevmükümüllezî küntüm tuadun.) 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril 
mübeşşiri lilmü’minîne bimâ kâlâllahül azîm: 
(İnnel müslimîne velmüslimâti velmü’minîne velmü’minâti 
velkânitîne velkânitâti vessâdikîne vessâdikâti vessâbirîne 
vessâbirâti velhâşiine velhâşiâti velmütesaddikîne 
velmütesaddikâti vessâimîne vessâimâti velhâfizîne furucehüm 
velhâfizâti vezzâkirînallâhe kesiren vezzâkirâti eaddallâhü lehüm 
mağfiraten ve ecran azîmen.) (Ve enleyse lilinsâni illâ mâseâ. Ve 
enne sa’yehü sevfe yürâ. Sümme yüc’zâhül cezâel evfâ.) 
Allahümme salli aleyhi salaten tüşrahu bihâssuduru ve tehunu 
bihâl umuru ve tenkeşifu bihâssuturu ve sellim tesliman kesîran 
daimân ilâ yevmiddîni. (Da’vehüm fihâ subhânekellahümme ve 
tahiyyetühüm fihâ selâmün ve âhiru da’vehüm enilhamdülillâhi 
rabbil âlemîn.)


Kaynakça:

Beşairu’l Hayrat - Dersaadet (İstanbul) [Matbaa-i Amire] Hicri 1337, Miladi 1921 Arapça aslından tercüme: El-Hac Mehmed Neşet Günümüz Türkçesine çeviren: C.A.H

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz sizde bu konuda bilginizi veya sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilir. Yeni bilgilere ulaşmak ve web sitemizi takip etmek için Abone ol tuşuna basabilirsin.

3 Yorumlar

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook