Salavatı Kübra Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İmâm-ı Cüneyd (Radıyallahu Anh) dan nakledilen şerhe göre; Abdullah ibni Abbâs (Radıyallahu Anhuma) şöyle demiştir: 

Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve sellem) bir gün Medîne mescidinde oturuyorken, Cibrîl (Aleyhisselâm) yanına gelerek: "Yâ Muhammed! Rabbin sana selâm söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile tahsis buyuruyor. Şüphesiz ben sana O'nun katından bir hediye getirdim ki, onu senden evvel kimseye hediye etmedi, senden sonra da kimseye hediye etmeyecek. İşte o, salevât-ı kübrâ (en büyük salâtlar)dır. 

Ey Muhammed! Kim bu salevâtı okursa Allâh-u Te'âlâ ondan yetmişbin çeşit belayı defeder ve onu kıyamet gününün şiddetlerinden kurtarır" dedi. 

O zaman ben: "Ey kardeşim! Ey Cibrîl! Bu nimetler, bu salevâtı okuyan kim seye verilecek mi?" deyince o: "Ömründe üç kere okuyana dahi Allâh-u Te'âlâ Tevrât'ı, İncîl'i, Zebûr'u, ve Furkân'ı okuyan kimsenin sevabını verir. İbrahîm Halîl, Mûsâ Kelîm ve Îsâ Rûhullâhi'l-Emîn hakkı için bu böyledir" dedi. 

O zaman Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Ey kardeşim, Ey Cibrîl! İşte bütün bunlar, bu salevâtı okuyanamı aittir" diye sorunca o: "Muhakkak Allâh-u Te'âlâ öyle bir melek yaratmıştır ki onun seksenbin kana dı vardır, herbir kanatta onun yetmişbin tüyü vardır. Onun yetmişbin başı vardır ki her başta yetmişbin ağız, her ağızda da yetmiş bin dili vardır. Her lisan Allâh-u Te'âlâ'ya hamd ve tesbihte bulunur ve tesbihinde: 'O Allâh'ın nasıl olduğunu Kendisinden başka kimse nin bilemeyeceği Zatı tesbih ederim der. 
Şüphesiz ki Bârî Celle Şânühû o meleğe tecelli eder, o da Allâh-u Teâlâ'ya secdeye kapanır. Allah-u Teâlâ ona: "Başını kaldır, muhakkak Ben seni Habibim Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)e bu salevâtı okuyan kimseyi her âfet ve musîbetten korumanla görevlendir dim" buyurur. O zaman ben: "Bütün bu müjdeler, bu salevâtı okuyana mi aittir?" dediğimde Cibrîl (Aleyhisselâm): "Evet yâ Muhammed!" dedi. (Abdur rahîm Yûsuf, es-Salevâtü'l-kübrâ, 10-12)

Salevat-ı Kübrâ Arapça Okunuşu

Salevat-ı Kübrâ Türkçe Okunuşu

 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sadikun.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyider raki’in.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyides sacidin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel musallin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidez zakirin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel ahirin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya rasülallah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya nebiyyallah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya habiballah.
 • Elfü elfü salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ekremehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men azzemehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men şerrafehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ezherehüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya menihterahüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men savverahüllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men abedellah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hayra halkıllah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hatame rusülillah.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sultanel enbiya.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya burhanel esfiye.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mustafa.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mualla.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mücteba.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müzekki.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mekkiyyü.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya medeniyyü.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya arabiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya kuraşiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya haşimiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya ebtahıyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya zemzemiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya tihamiyyü.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya ümmiyyu.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke seyyide veledi adem.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Ahmed.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Muhammed.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya taha.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya yasin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müddessir.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibel kevser.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya şafia yevmil mahşer.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibettac.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahibel mi’rac.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel muhsinin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessekaleyn.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya sahıben na’leyn.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidi ya rasülallahi ya hatemel enbiyai vel mürselin.
 • Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya nebiyyallahi yevmeddin. 
 • Sübhane rabbike rabbil izzeti a’mma yasifün ve selamün a’lel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin.

Salevat-ı Kübrâ Türkçe Meali

Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine ol sun.

Ey Rukû Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üze rine olsun.

Ey Secde Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üze rine olsun.

Ey Ka'deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Namaz Kılanların Efendisi! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üze rine olsun.

Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine ol sun.

Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon sa lât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine ol sun.

Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine ol sun.

Ey Allâh'ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın Mahlûkatının En Hayır lısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh'ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon sa lât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Esfiyânın Burhâni! Birmilyon sa lât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mu'allâ (son derece üstün kılın mış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon se lâm senin üzerine olsun.

Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon sa lât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine ol sun.

Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kuraşî (Kureyş kabîlesine men sub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına men sub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ebtahî (Mekke'de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zemzemî (Zemzemle büyüyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tihâmî (Mekke'nin bağlı bulun duğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üze rine olsun.

Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Âdemoğullarının Efendisi! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üze rine olsun.

Ey Ahmed! Birmilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürü nen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevser ırmağının sahibi! Bir milyon salât ve birmilyon selâm senin üze rine olsun.

Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mi'râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efen disi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhsin (Allâh-u Te'âlâ'yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki ciha nın ve insü cânnin) Efendisi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Na'leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Efendim! Ey Allâh'ın Rasûlü!

Ey Nebîlerin ve Rasüllerin sonuncusu!

Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allâh'ın Peygamberi!

Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.

İzzet sâhibi Rabbini, onların vasfet tikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nite lemelerinden) tenzih ederim.

Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.

Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allâh'a olsun.

4 Yorumlar

YORUM YAP

 1. Bu güzel bilgiler için Allah senden razı olsun Muhammet kardeşim

  YanıtlaSil
 2. Allah senden razı olsun kardeşim bu güzel bilgileri paylaştığın icin

  YanıtlaSil
 3. Emeği geçenlerden Rabbim ebeden razı olsun amin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah cümlemizden razı olsun. Teşekkürler değerli kullanıcımız.

   Sil
Daha yeni Daha eski

Facebook