Kurban Bayramı'nda Çekilecek Tesbih

Enes (Radiyallahu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: 

"Her kim iki bayramın her birinde bayram namazından önce 400 kere: 'Allâh'tan baş- ka hiçbir ilâh yoktur, O tektir, O'nun hiçbir ortağı yoktur, Mülk O'na aittir, hamd O'na mahsustur. Diriltir ve öldürür, Kendisi ise hiç ölmeyecek diridir. Tüm hayırlar O'nun (kudret) elindedir ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir.' derse 

Allâh-u Te'âlâ onu 400 hûrî ile evlendirir, 400 köle âzâd etmiş gibi olur, Allâh-u Te'âlâ bu kişi için kıyamet günü şehirler binâ etmek ve ağaçlar dikmek üzere melekler görevlendirir." 

(es-Safüri, Nüzhetü'l-mecalis, 1/162)

İbnü'l-Cevzi (Rahimehullah) "Kitâbu'n-Nûr" isimli eserinde bu rivâyete yer verirken, bu zikri bayram gecesi 400 kere okuyana yüz köle âzâdı sevâbı yazılacağını, 1000 kere okuyan için ise bu zikrin cehennemden kurtuluş fidyesi olacağını zikretmiştir. 

(Ibnu'l-Cev zi. Kitabu'n-Nür fi fezâili'l-eyyami ve's-şühür, sh:93)

Zikrin Arapça Okunuşu


Zikrin Türkçe Okunuşu

Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerikeleh. Lehül-mülkü velehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihil-hayri ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

Zikrin Türkçe Manası

"Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur, mülk ve hamd O'na aittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir, ezelî ve ebedî hayat ile bakidir, ölümsüzdür. Bütün hayırlar O'nun kudret elindedir. O her şeye kâdirdir." 

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook