Allah (C.C) 99 İsmi Sıralaması Ve Anlamları - Esmaül Hüsna

Arapça'da ''Esma'', isim kelimesinin çoğuludur. İsimler anlamına gelen ''Hüsna''nın birleşmesiyle ortaya çıktığında oluşan ''Esmaü'l- Hüsna'' en güzel isimler tabiri, Allah (c.c)'un 99 ismini ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir.

Kuran-ı Kerim'de de üzerinde durulan

 اَللهُ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَهُ اْلاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى  

"O Allah ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur." (Tâhâ, 20/8) ayeti Allah' (c.c) un isimlerinin kıymetini bizlere göstermektedir.

Allah'ın İsimleri Ve Anlamları

1- Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı." 

2- Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden." 

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan." 

4- El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan." 

5- El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan." 

6- Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran." 

7- El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan." 

8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten." 

9- El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan." 

10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran." 

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan." 

12- El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden." 

13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan." 

14- El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren." 

15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden." 

16- El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan." 

17- El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden." 

18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan." 

19- El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran." 

20- El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen." 

21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan." 

22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten." 

23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan" 

24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten." 

25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren." 

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren." 

27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten." 

28- El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören." 

29- El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden." 

30- El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."

31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen." 

32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar." 

33- El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan." 

34- El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce." 

35- El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol." 

36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren." 

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce." 

38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük." 

39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan." 

40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden." 

41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören." 

42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan." 

43- El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden." 

44- Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan." 

45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".Allahın 99 İsmi Ve Türkçe Anlamları(EsmaÜl Hüsna ) 

46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'" 

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan." 

48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan." 

49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan." 

50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan." 

52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran." 

53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran." 

54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz." 

55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü." 

56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden." 

57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan." 

58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen." 

59- El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan." 

60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan." 

61- El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren." 

62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran." 

63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi." 

64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan." 

65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan." 

66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan." 

67- El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan." 

68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu." 

69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan." 

70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."

71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten." 

72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan." 

73- El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan." 

74- El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan." 

75- Ez-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen." 

76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan." 

77- El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden." 

78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan." 

79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı." 

80- Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan." 

81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan." 

82- El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven." 

83- Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli." 84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi." 

85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi." 

86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan." 

87- El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan." 

88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan." 

89- El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden." 

90- El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."

91- Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan." 

92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan." 

93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren." 

94- El-Hâdî: "Hidayet veren." 

95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan." 

96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan." 

97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan." 

98- Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. " 

99- Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook