Ezkar ve Deavat'taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir

İmsâk ile Sabah Arasında Zenginlik Talebi İçin Okunacaklar


İbnü Ayyâd (Rahimehullah) in beyâni vechile; meşâyih hazarâtı zenginlik talebi için, imsâk ile sabah namazı arasında okunacak bâzı zikirleri hadîs-i şerîflerden cem etmişlerdir ki bunlardan biri de: 

"O Büyük Allâh'ı tesbîh eder ve O'na hamdederim.Yap- tığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zât'ı tesbîh ederim. (Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zât'ı tesbîh ederim.

(Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez.' anlamı- na gelen 'Lâ havle...' zikri okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten berî olunup ancak Kendisine ilticâ edilen Zât'ı (bütün noksanlıklardan tenzîh ve) tesbîh ederim.

Ancak Kendisine îtimâd eden kimselerin, Yüce Zâtı'nı tesbîh etmeleri yine O'nun kendilerine bir lütfu olan Zât'ı tesbîh ederim. Her şeyin Kendisine hamd ile tesbîhte bulun- duğu Zât'ı tesbîh ederim. Seni tesbîh ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Kendisini tesbîh ettiği Zât! Bana affınla yetiş, şüphesiz ben (maddî ve mânevî sıkıntıla- rımdan dolayı) çok dertliyim.

Tesbîhâtıdır ki bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden kişiye kırk gün geçmeden mutlakā dünyâ imkânları topluca gelecektir ve bu, denenmiş bir faydadır.

Arapça Okunuşu

Türkçe Okunuşu

Subhânallâhil azîmi ve bihamdih. Subhâne men yemünnü ve lâ yümennü aleyh. Subhâne men yücîru ve lâ yücâru aleyh. Subhâne men yübrau minel havli vel quvveti ileyh. Subhâne menittesbîhu minnetün minhü alâ meni'temede aleyh. Subhâne men yüsebbihu küllü şey in bihamdih. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehül cemîu tedâraknî bi afvike feinnî cezû'.

KAYNAKÇA: (Ahmed ibnü 'Ayyâd, el-Mefâhiru'l-'aliyye fi'l-me 'ásiri 'ş-Şâzeliyye, sh:158; Ahmed el-Habîb, Hizbu Ahmed el-Habib, Mecmû'u Resail Súfiyye, sh:135)

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook