İsmi Azam Salavatı - Hastaların Şifası Ve Bir Çok Murat İçin Okunacak Selavatı Şerife Ve Nushası

Yûsuf ibni İsmâ‘îl en-Nebhânî Rahimehullâhın Efdalü's-salevât ‘alâ Seyyidi's-Sâdât Sallâllâhu isimli şâheserinde Rasûlüllâh Efendimiz için okunacak çok güzel salevâtı şerîfeler zikretmiştir.

Daha sonra yine aynı hususta "Se'âdetü'd-dâreyn fi's-salâti ‘alâ Seyyidi'l-Kevneyn Sallâllâhu ‘Aleyhi vesellem" ismiyle bir kitap daha telif etmiş ve bir önceki eserinde zikretmediği kıymetli salevâtı şerîfelere burada yer vermiştir.

İsmi Azam Salavatı Fazileti (Video)


İşte bu salevât-ı şerîfeler içerisinde, hakkında birçok fazilet zikrettiği bir salât-ü selâm vardır ki o da şudur:

İsmi Azam Salavatı Arapça Okunuşu

İsmi Azam Salavatı Türkçe Okunuşu

Allâhümme innî es-elüke bismikel a'zamil mektûbi min nûri vechikel a'lel müebbedid-dâimil bâqil muhalledi fî kalbi nebiyyike ve rasûlike Muhammed. Ve es-elüke bismikel a'zamil vâhidi bi vahdetil ehad. El müteâlî an vahdetil kemmi vel aded. El muqaddesi an külli ehad. Bi haqqi: ''Bismillâhirrahmânirrahîm. Kul huvallâhu ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.'' En tüsalliye alâ seyyidinâ Muhammedin sirri hayâtil vucûdi vessebebil a'zami likülli mevcûdin salâten tüsebbitü fî kalbil îmâne ve tühaffizunil qur-âne ve tüfehhimunî minhul âyâti ve teftehu lî bihâ nûral cennâti ve nûrannaîmi ve nûrannazari ilâ vechikel kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

İsmi Azam Salavatı Türkçe Manası

"Ey Allah! Şüphesiz ben Senden; o en yüce, müebbed, dâim ve ebedî olan Zâtın'ın (yarattığı o mübarek) nûrundan; O peygamberlerin ve Rasûlün Muhammed (Aleyhisselam)ın kalbine yazılmış olan o En Büyük İsmin hürmetine istiyorum. Yine elbette ki ben Senden; (ikincisi ve üçümcüsü olan sayılar îtibarıyla değil de) ehadiyyetin birliği ile tek olan, kemmiyet ve adedin tekliğinden de yüce ve herkesten (de, her şeyden de) mukaddes olan İsm-i Âzam'ın bahşına istiyorum.

Ve (nihai olarak da): 'O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle! De ki: 'O, Allâh'ur, Ehad'dir. Ancak Allah Samed'dir (hiçbir kimseye muhtac olmayıp herkes Kendisine muhtac olandır). O doğur- mamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir kimse O'na denk de olmamıştır." (meâlindeki İhlas Sûresi) hakkı için diliyorum ki; Varlık âleminin var olmasının sırrı ve her bir mevcud (yaratılmış) için en büyük (vär olma) sebeb(i) olan Efendimiz Muhammed'e öyle bir salât ile salât edesin ki o salât; kalbimde îmâni sâbit kılsın, bana Kur'ân-ı Kerîm'i ezberletsin, ondaki âyet-i kerîmeleri bana anlama kabiliyeti sağlasın, onunla bana (umûmen) cennetlerin nûrunu, (hususen de) Na'îm cen- netinin nurunu ve Keremli Zâtın'ı müşâhedenin nurunu açasın. (Ey Allah! Efendimiz'e,) Ehl-i Beyti'ne ve sahâbesine (de bu salâtla beraber çokça) selâm eyle."

KAYNAKÇA: (Yusuf ibnu İsmail en-Nebhâni, Seade- tü'd-dâreyn fis-salati 'ala Seyyidi'l-Kevneyn Sallallahu Aleyhi ve sellem, sh:316-318)-CAH.

Yorum Gönder

YORUM YAP

Daha yeni Daha eski

Facebook